Asiakirjatonta toimintaa

Olen yrittänyt ymmärtää, miksi viranomaistahoilta ei suositella toimia, joilla suojeltaisiin alle 12-vuotiaita lapsia koronavirustartunnoilta. Olen tehnyt aiheeseen liittyviä asiakirjapyyntöjä, joista viidestä kerron tässä. Tämä kirjoitus käsittelee asiaa vain prosessinäkökulmasta, mutta läpinäkyvyyden nimissä sanottakoon substanssipuolesta, että mielestäni alle 12-vuotiaitakin pitäisi suojata koronavirustartunnoilta.

TL;DR

Tämä kirjoitus dokumentoi viisi asiakirjapyyntöä, jotka koskevat kolmea aihetta: koulumainintojen poistoa toiminpideohjeesta (kaksi pyyntöä eri näkökulmista), maskien suosittamattomuutta 6–11-vuotiaille (yksi pyyntö) ja kansallisen koulumaskisuosituksen purkua (pyyntö OKM:ään ja toinen THL:ään). Vastaus kaikkiin viiteen oli, ettei asiakirjoja ole. Kolmesta on valituskelpoinen päätös. Kahdesta päätöksen saaminen on venynyt kovin.

Mielestäni ei ole sopivaa, että näin tärkeistä asioista linjataan ilman kirjallisia perusteluja. Erityisesti on huomattava, että toimenpideohjeen tarkoitus on ohjata karanteenipäätösten tekoa kunnissa. Karanteenipäätökset ovat hallintopäätöksiä, ja hallintopäätökset on perusteltava kirjallisesti. Nyt näiden päätösten ohjauspohja ei ole samalla perustelutasolla, kuin mitä päätöksiltä vaaditaan.

Suosittelen lukemaan, mitä Okko Ojala on kertonut asiakirjapyynnöstään koronaviruksen kouluseurannasta lukuvuonna 2021–2022, ja, mitä Pauli Rautiainen on kertonut asiakirjapyynnöstään riskiarviotaulukon perusteluista.

Koulumaininnat toimenpideohjeessa

1. syyskuuta 2021 THL poisti toimenpideohjestaan koulumaininnat. Olen aiemmin kirjoittanut Helsingin kaupungin toimintamallista, jossa Helsinki ilmoitti 27.11.2020 toimivansa tavalla, joka oli näiden 1.9.2021 poistettujen kohtien vastainen.

2. syyskuuta 2021 lähetin THL:n kirjaamoon otsikolla ”Asiakirjapyyntö: Koronavirusepäilytoimintaohjeen koulumuutoksen perusteet” seuraavan sähköpostin:

THL muutti ohjettaan https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota niin, että poistettiin kohta

"Koulut ja oppilaitokset: jos on todettu useampi koronatapaus samanaikaisesti, tartuntatautiviranomaisen riskinarvion perusteella testataan matalalla kynnyksellä laajemmin kuin tapaukselle altistuneet henkilöt, esimerkiksi koko luokka tai luokka-aste."

ja suuren riskin altistumiskriteereiden kohdasta "Yli 15 minuutin oleskelu suljetussa tilassa" poistettiin esimerkeistä "luokkahuoneessa".

Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta nojalla pyydän asiakirjan tai asiakirjat, joissa on dokumentoitu yllä kuvatun muutoksen taustalla oleva harkinta ja perusteet ja joista ilmenee, minkä tahon aloitteesta muutos on tehty.

Katson, että muutetun ohjeen julkaiseminen on osoitus asian valmistumisesta em. lain 6 §:n tarkoittamalla tavalla.

Katson, että pyyntöön tulee vastata maksuttomasti em. lain 34 §:n 1 momentin kohdan 3 perusteella.

Henri Sivonen

(Toimenpideohje Internet Archivessa ennen muutosta ja muutoksen jälkeen.) 16. syyskuuta 2021 sain vastauksen otsikolla ”Vastaus tietopyyntöön THL/4555/3.10.00/2021”:

Kiitos yhteydenotostanne.

Olemme tutkineet 2.9.2021 tekemänne tietopyynnön THL/4555/3.10.00/2021. Sellaisia asiakirjoja, joihin olisi merkitty pyytämiänne tietoja, ei ole löytynyt. Julkisuuslain 3 luvun mukainen oikeus saada tietoja kohdistuu vain viranomaisen asiakirjoihin merkittyihin tietoihin – viranomaisen ei tarvitse tietopyyntöön vastatessaan lähtökohtaisesti tuottaa uusia asiakirjoja. Tällä hetkellä, erityisesti koronavirukseen liittyvästä ruuhkasta johtuen, emme valitettavasti voi vastata kansalaisten tietopyyntöihin lain vaatimukset ylittävällä tavalla.

Julkisuuslain 14 §:n mukaan teillä on oikeus saattaa asia viranomaisen ratkaistavaksi, jolloin saatte asiasta kirjallisen valituskelpoisen päätöksen. Voitte ilmoittaa siitä vastaamalla tähän viestiin.

Ystävällisin terveisin
THL kirjaamo

Tähän vastasin 21. syyskuuta 2021:

Hei,

Pyydän valituskelpoisen päätöksen.

Henri Sivonen

4. lokakuuta 2021 sain otsikolla ”Asiakirjapyyntönne THL/4555/3.10.00/2021” seuraavan vastauksen:

Hyvä Henri Sivonen,

Ohessa on valituskelpoinen päätös ja valitusosoitus. Pääsääntöisesti mahdollinen valitusta käsittelevä hallinto-oikeus määräytyy kotikunnan mukaan. Valitusosoituksessa (ks. liite) on yhteystiedot Helsingin hallinto-oikeuteen. Mikäli kotikuntasi on muu kuin Helsinki niin voit oikeus.fi sivuilta katsoa, mikä on kotikuntasi hallinto-oikeus ja osoittaa mahdollisen valituksen sinne.

Ystävällisin terveisin
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kirjaamo

Liitteenä oli päätös ja valitusosoitus.

Samana päivänä, kun pyysin valituskelpoista päätöstä, eli 21. syyskuuta 2021, lähetin uuden tietopyynnön eri näkökulmasta. Kirjoitin otsikolla ”Asiakirjapyyntö: Koronatoimenpideohjeen 1.9.2021 päivityksen hyväksyminen” seuraavaa:

Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta nojalla pyydän asiakirjan, jolla ohjeen https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota 1.9.2021 tehty päivitys hyväksyttiin julkaistavaksi, sekä asiakirjan, jolla kyseisen päivityksen julkaisemisen hyväksymistä pyydettiin. Muistutan kirjaamoa, että sähköpostiviesti täyttää viranomaisen asiakirjan määritelmän.

(Tarkoitan ohjeen päivitystä, jossa poistettiin kohta "Koulut ja oppilaitokset: jos on todettu useampi koronatapaus samanaikaisesti, tartuntatautiviranomaisen riskinarvion perusteella testataan matalalla kynnyksellä laajemmin kuin tapaukselle altistuneet henkilöt, esimerkiksi koko luokka tai luokka-aste." ja suuren riskin altistumiskriteereiden kohdasta "Yli 15 minuutin oleskelu suljetussa tilassa" poistettiin esimerkeistä "luokkahuoneessa".)

Katson, että muutetun ohjeen julkaiseminen on osoitus asian valmistumisesta em. lain 6 §:n tarkoittamalla tavalla.

Katson, että pyyntöön tulee vastata maksuttomasti em. lain 34 §:n 1 momentin kohdan 3 perusteella.

Katson, että yllä oleva pyyntö ei ole pyynnön THL/4555/3.10.00/2021 toisto vaan olennaisesti eri tavalla rajattu.

Henri Sivonen

12. lokakuuta lähetin otsikolla ”Muistutus asiakirjapyynnön lakisääteisestä käsittelyajasta” kirjaamoon seuraavan viestin:

Hei,

Muistutan kirjaamoa siitä, että alla lainatun asiakirjapyynnön lakisääteinen kahden viikon vastausaika on jo kulunut.

Henri Sivonen

(Edellinen viesti uudestaan)

13. lokakuuta 2021 sain kirjaamosta seuraavan viestin otsikolla ”Vastaus tietopyyntöön THL/4906/3.10.00/2021”:

Kiitos yhteydenotostasi.

Ohjeen päivitykseen liittyen ei valitettavasti ole laadittu esimerkiksi muistiota tai kirjallisuuslistaa tai muuta asiakirjaa, josta esimerkiksi käytetty kirjallisuus kävisi tarkemmin ilmi. Julkisuuslain 3 luvun mukainen oikeus saada tietoja kohdistuu vain viranomaisen (jo olemassa oleviin) asiakirjoihin merkittyihin tietoihin. Koronan aiheuttaman ruuhkan takia emme valitettavasti pysty vastaamaan kansalaisten kysymyksiin lain vaatimukset ylittävällä tavalla. Pyrimme kuitenkin huomioimaan esiin nousseita kysymyksiä viestinnässämme ja välitämme kansalaisilta tullutta palautetta ja tietoja – myös nyt antamanne palautteen – relevanteille asiantuntijoille.

Ystävällisin terveisin
THL Kirjaamo

Vastasin tähän samana päivänä:

Hei,

Otsikossa oleva diaarinumero ei ole minulle ennalta tuttu. Minkä sisältöiseen pyyntööni tämä on vastaus?

Henri Sivonen

14. lokakuuta sain vastauksen:

Hei,

kirjaamoa oli pyydetty lähettämään vastaus liitteenä olevaan viestiin.

Ystävällisin terveisin
THL kirjaamo

Liittenä oli muistutukseni lakisääteisestä vastausajasta. Vastasin samana päivänä seuraavasti:

Hei,

Lähettämässänne vastauksessa puhutaan käytetystä kirjallisuudesta. Liittämässänne tietopyynnössä en pyytänyt sellaista, vaan pyysin päivitystä koskevan hyväksymisasiakirjan ja hyväksymispyynnön. Pyynnössä jopa huomautin, että se on olennaisesti eri pyyntö kuin THL/4555/3.10.00/2021.

Olen siinä käsityksessä, että THL:n asiantuntijat eivät saa julkaista muokkauksia THL:n WWW-sivustolla oleviin ohjeisiin itsenäisesti, vaan muutokset pitää hyväksyttää erikseen. Näin ollen uskon, että pyytämäni asiakirjat (hyväksyminen ja hyväksymispyyntö) ovat olemassa.

Pyydän vastaamaan esitettyyn asiakirjapyyntöön.

Henri Sivonen

4. marraskuuta vastasin samaan viestiketjuun seuraavasti (pilkkuvirheineen):

Hei,

Muistutan kirjaamoa lakisääteisistä vastausajoista. Lähtökohtaisesti asiakirjapyyntöön tulee vastata kahdessa viikossa ja suuritöisissä tapauksissa kuukaudessa. Tässä ei pitäisi olla kyse suuritöisestä tapauksesta, koska pyyntö kohdistuu asiakirjoihin, joiden pitäisi syntyä vakio-osana THL:n sivuston päivitysmenettelyä ja siten niiden pitäisi olla helposti löydettävissä.

Alkuperäisestä pyynnöstä on kulunut yli kuukausi ja huomautuksesta, että jo annettu vastaus oli asian vierestä suhteessa pyyntöön on kulunut yli kaksi viikkoa.

Henri Sivonen

8. marraskuuta 2021 sain THL:n kirjaamosta seuraavan viestin otsikolla ”Vastaus asiakirjapyyntöönne THL/4906/3.10.00/2021”:

Kiitos yhteydenotostasi,

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) ei ole sellaisia asiakirjoja, joissa olisi ohjeen päivitys hyväksytty. Julkisuuslain 3 luvun mukainen oikeus saada tietoja kohdistuu vain viranomaisen asiakirjoihin merkittyihin tietoihin – viranomaisen ei tarvitse tietopyyntöön vastatessaan lähtökohtaisesti tuottaa uusia asiakirjoja.

Ystävällisin terveisin
THL Kirjaamo

9. marraskuuta 2021 lähetin vastauksen:

Hei,

Kiitos. Pyydän asiasta valituskelpoisen päätöksen.

Henri Sivonen

Seuraavana päivänä lähetin vielä perään maininnan kotikunnastani (toimivaltaisen hallinto-oikeuden määrittelemistä varten).

3. joulukuuta 2021 mennessä en ole saanut valituskelpoista päätöstä. Päivitän tätä sivua, jos saan päätöksen.

Toimenpideohjeen muuttaminen kirjallisesti perustelematta on erityisen merkillepantavaa siksi, että ohjeen tarkoitus on ohjata kuntien tartuntatautilääkärien tekemiä karanteenipäätöksiä. Karanteenipäätökset ovat hallintopäätöksiä. Hallintolain 7 luvussa säädetään, että päätös on annettava kirjallisesti (43 §), päätöksen tehnyt viranomainen ja henkilö (44 §), jolta voi pyytää lisätietoja, ja päätös on perusteltava (45 §). Nyt näyttää siltä, että hallintopäätösten tosiasiallisena ohjauspohjana oleva ohje ei itse täytä näitä vaatimuksia.

Maskit

Maskiasiassa saada selville, miten THL oli harkinnut WHO:n ohjeen 6–11-vuotiaita koskevaa harkinnanvaraista osaa, kun THL vetosi samaan ohjeeseen 12-vuotiaiden osalta. Lisäksi yritin saada selville,

Suosittamatta jättäminen

23. elokuuta 2021 lähetin THL:n kirjaamoon otsikolla ”Asiakirjapyyntö: 6–11-vuotiaiden maskittomuuden perusteet” seuraavan sähköpostin:

Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta nojalla pyydän seuraavat asiakirjat:

1) Harkinnan dokumentoivan muistion tai vastaavan, josta ilmenee, miksi THL ei päätynyt suosittamaan WHO:n ohjeen nojalla maskeja 6–11-vuotiaille siinä harkinnassa, joka johti tiedotteeseen https://thl.fi/fi/-/thl-paivitti-maskisuositusta-maskin-kayttoa-suositellaan-jatkossa-yli-12-vuotiaille . Katson tiedotteen julkaisun olevan osoitus asian valmistumisesta em. lain 6 §:n tarkoittamalla tavalla.

2) Harkinnan dokumentoivan muistion tai vastaavan, josta ilmenee, miksi THL ei päätynyt suosittamaan em. tiedotteessa tarkoitetun WHO:n ohjeen nojalla maskeja 6–11-vuotiaille syyslukukaudelle 2021. Katson syyslukukauden alun ilman 6–11-vuotiaiden maskeja olevan osoitus tällaisen harkinnan valmistumisesta em. lain 6 §:n tarkoittamalla tavalla, mikäli tällainen harkinta on tehty.

Katson, että pyyntöön tulee vastata maksuttomasti em. lain 34 §:n 1 momentin kohdan 3 perusteella.

Henri Sivonen

26. elokuuta 2021 lähetin THL:n kirjaamoon otsikolla ”Asiakirjapyynnön täydennys: 6–11-vuotiaiden maskittomuuden perusteet” seuraavan sähköpostin:

23.8.2021 lähetin asiakirjapyynnön otsikolla "Asiakirjapyyntö: 6–11-vuotiaiden maskittomuuden perusteet".

Tänään Helsingin Sanomissa kerrotaan pyynnön aiheeseen liittyvästä THL:n harkinnasta: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008205521.html

Siltä varalta, että asiaa on harkittu uudestaan asiakirjapyyntöni kirjaamisen ja Helsingin Sanomille kerrotun välissä, pyydän 23.8.2021 pyytämäni lisäksi (mikäli tämä eroaa sen pyyntöni toisesta kohdasta):

3) Harkinnan dokumentoivan muistion tai vastaavan, josta ilmenee (mahdollisesti tarkemmin kuin Helsingin Sanomien jutusta), miksi THL ei päätynyt suosittamaan WHO:n ohjeen nojalla maskeja 6–11-vuotiaille siinä harkinnassa, jonka tuloksista ylilääkäri Emmi Sarvikivi kertoi yllä mainitussa Helsingin Sanomien jutussa. Katson asiasta Helsingin Sanomille kertomisen olevan osoitus tällaisen harkinnan valmistumisesta em. lain 6 §:n tarkoittamalla tavalla.

Katson, että pyyntöön tulee vastata maksuttomasti em. lain 34 §:n 1 momentin kohdan 3 perusteella.

Henri Sivonen

21. syyskuuta 2021 sain THL:n kirjaamosta seuraavan vastauksen:

Hyvä Henri Sivonen,
viitaten Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) 23.8.2021 lähettämäänne 6-11-vuotiaiden maskittomuutta koskevaan asiakirjapyyntöön, THL ilmoittaa vastauksenaan seuraavaa;

THL:llä ei ole hallussaan pyytämiänne asiakirjoja. THL toteaa mainitsemanne WHO:n suosituksen olevan harkinnanvarainen, eikä se perustu tutkimusnäyttöön. Tämän vuoksi THL ei myöskään ole nähnyt tarvetta suosituksen laajentamiselle nuorempiin ikäluokkiin.

Teillä on mahdollisuus saattaa asia viranomaisen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä sähköpostitse THL:n kirjaamoon kirjaamo@thl.fi, jolloin saatte asiasta valituskelpoisen hallintopäätöksen.

Ystävällisin terveisin
Hanna Kaarre
toimeksi saaneena

24. syyskuuta 2021 vastasin seuraavasti:

Hei,

Pyydän asiasta valituskelpoisen hallintopäätöksen.

Koska mielestäni on niin erikoista, ettei pyytämäni kaltaista asiakirjaa ole THL:n haltuun syntynyt, varsinkin, kun kirjaamonkin vastauksesta käy ilmi, että asiaa on mietitty (”THL toteaa mainitsemanne WHO:n suosituksen olevan harkinnanvarainen, eikä se perustu tutkimusnäyttöön. Tämän vuoksi THL ei myöskään ole nähnyt tarvetta suosituksen laajentamiselle nuorempiin ikäluokkiin.”), kysyn THL:n prosesseista:

Kun THL:ssä sovelletaan oman ohjeen antamiseen kansainvälisen asiantuntijaorganisaation antamaa ohjetta, jossa on harkinnanvaraisia osia, onko THL:n voimassa olevien toimintakäytänteiden mukaista, ettei harkinnanvaraisten osien harkintaa dokumentoida?

Kun toinen viranomainen (tässä tapauksessa HUS:in johtajaylilääkäri) on ehdottanut toimintaa, joka olisi kansainvälisen asiantuntijaorganisaation ohjeen harkinnanvaraisen osan mukaista, onko THL:n voimassa olevien toimintakäytänteiden mukaista, että aiheen ”lisätietoja antaa” -henkilö THL:n puolelta esittää medialle perusteluja toisen viranomaisen ehdotusta vastaan niin, ettei THL:n kannan perustelusta ole laadittu asiakirjaa yhden tai useamman muun THL:n henkilön hyväksyttäväksi ensin?

Henri Sivonen

Viimeistä kappaletta kirjoittanessani mielessäni oli HUS:n koronakoordinaationryhmän Markku Mäkijärveen henkilöitynyt kehotus harkita maskienkäytön laajentamista esikouluun ja se, että THL:n Emmi Sarvikivi oli esittänyt Helsingin Sanomille perusteita laajennusta vastaan. Herää kysymys, miten THL:n kanta on muodostettu tuottamatta kannan perustelevaa asiakirjaa.

4. lokakuuta kirjaamosta kysyttiin kotikuntaani toimivaltaisen hallinto-oikeuden määrittelemiseksi, ja vastasin kysymykseen.

15. lokakuuta 2021 sain kirjaamosta seuraavan vastauksen:

Hyvä Henri Sivonen,
ohessa valituskelpoinen päätös asiakirjapyyntöänne koskevassa asiassanne THL/4384/3.10.00/2021. THL:n Terveysturvaajat-osastolta saadun tiedon mukaan THL ei koskaan ”sovella” suoraan ylikansallisten toimijoiden suosituksia ja ohjeita, vaan tekee oman arvionsa ja harkintansa olemassa olevaan näyttöön perustuen. THL on asiantuntijavirasto ja tuottaa omat suosituksensa itsenäisesti. THL:llä ei ole kirjallisia toimintakäytänteitä tai ohjeistusta mainitsemistanne asioista.

Ystävällisin terveisin
Hanna Kaarre
toimeksi saaneena

Liitteenä oli päätös ja valitusosoitus.

Kansallisen koulumaskisuosituksen purku

14. lokakuuta 2021 lähetin opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon otsikolla ”Asiakirjapyyntö: Perusteet maskisuosituksen antamattomuudelle” seuraavan sähköpostin (minedu.fi-osoite ei kirjoitettaessa uudelleenohjaa oikein, joten olen vaihtanut linkin osoittamaan okm.fi:hin):

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa asiakirjassa https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+12.10.2021.pdf/0d87ccaa-86ca-eefb-0b72-0fea807fe9ef/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+12.10.2021.pdf sanotaan:

”Tartuntariski varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on seurannassa ollut pieni, eikä yleistä kansallista maskisuositusta näissä toimintaympäristöissä ole tarpeen antaa.”

Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta nojalla pyydän asiakirjat, jotka THL on esittänyt OKM:lle maskisuosituksen tarpeettomuuden perusteiksi, sekä OKM:n hallussa olevat asiakirjat, joihin on kirjattu muistiin (kokousmuistiot tai vastaavat) THL:n suullisesti esittämät perusteet maskisuosituksen tarpeettomuudesta.

Katson, että tämän viestin ensimmäisessä kappaleessa mainitun asiakirjan julkaisu Opetus- ja kulttuuriministeriön sivustolla on osoitus asian valmistumisesta em. lain 6 §:n tarkoittamalla tavalla.

Katson, että pyyntöön tulee vastata maksuttomasti em. lain 34 §:n 1 momentin kohdan 3 perusteella.

Henri Sivonen

27. lokakuuta 2021 sain vastauksen:

Hei,

opetus- ja kulttuuriministeriöllä ei ole viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla pyytämäänne perusteluasiakirjaa. Pyyntöönne liittyen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välisissä työkokouksissa ei ole myöskään pidetty pöytäkirjaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on terveydenhuollon sekä sairauksien ehkäisyn asiantuntijavirasto, joka on vastannut kyseisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen toimialaansa liittyvistä kohdista. Opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla on ollut varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lainsäädäntöön liittyvät näkökohdat.

Kansalliseen maskisuositukseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä suoraan toimivaltaisena asiantuntijavirastona Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. https://thl.fi/fi/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kerännyt tietoa varhaiskasvatuksessa ja kouluissa esiintyneistä koronavirusaltistumisista ja niiden seurauksena varhaiskasvatus- ja kouluympäristössä tapahtuneista jatkotartunnoista. Koulujen tiedot koskevat perusopetusta ja toista astetta. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koulujen-koronavirustartunnat

Teillä on niin halutessanne oikeus saada oheisesta myös opetus- ja kulttuuriministeriön päätös. Pyynnön voi toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo.okm@gov.fi). Viestissä on hyvä viitata asian diaarinumeroon VN/26051/2021.

Ystävällisin terveisin,

Heli Nederström
OKM

Vastasin samana päivänä:

Hei,

Kiitos vastauksesta. Pyydän asiasta VN/26051/2021 valituskelpoisen päätöksen.

Henri Sivonen

12. marraskuuta sain päätöksen, erillisen allekirjoitusasiakirjan ja liudan valitusosoituksia eri hallinto-oikeuksiin.

Sekä alkuperäisessä vastauksessa että päätöksessä viitattiin THL:n koulutartuntasivuun, vaikka pyydettyä perusteluasiakirjaa ei ollut, eli koulutartuntasivu on muu aihepiiriin liittyvä maininta. Sivun data päättyy kesäkuuhun 2021, joten sillä ei voisikaan perustella muutosta 5.8.2021, jolloin ohjeen edellinen versio oli julkaistu, ja 12.10.2021 välillä.

Päätöksessä oli vielä toinenkin muu aihepiiriin liittyvä asiakirjaviittaus: riskipotentiaalin arviointitaulukko. Oikeustieteilijä Pauli Rautiainen kertoo THL:n vastanneen, että sen laatimaan ”taulukkoon liittyen ei valitettavasti ole laadittu esimerkiksi muistiota tai kirjallisuuslistaa tai muuta asiakirjaa, josta esim. käytetty kirjallisuus kävisi tarkemmin ilmi.” Perusteluiltaan asiakirjaton tausta näyttää olevan siis olevan silläkin asiakirjalla.

29. lokakuuta 2021 lähetin THL:n kirjaamoon otsikolla ”Asiakirjapyyntö: Perusteet koulumaskisuosituksen antamattomuudelle” seuraavan sähköpostin (linkki vaihdettu tässä osoitaamaan okm.fi:hin, koska minedu.fi ei tätä kirjoittaessani uudelleenohjaa oikein):

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivustolla julkaistussa yhdessä THL:n kanssa laaditussa asiakirjassa https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+12.10.2021.pdf/0d87ccaa-86ca-eefb-0b72-0fea807fe9ef/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+12.10.2021.pdf sanotaan:

”Tartuntariski varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on seurannassa ollut pieni, eikä yleistä kansallista maskisuositusta näissä toimintaympäristöissä ole tarpeen antaa.”

Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta nojalla pyydän seuraavat asiakirjat:

 1. Asiakirjan, jossa dokumentoidaan lainattuun virkkeeseen kirjatun lopputuloksen taustalla ollut harkinta.
 2. Tilaston, josta päätelmä ”Tartuntariski varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on seurannassa ollut pieni” on johdettu, sellaisessa muodossa, josta käy ilmi riskitaso numeromuodossa, mistä se on laskettu (eli esim. prosentteina esitetystä riskistä, mitä jakaja ja jaettava ovat mitanneet) ja miltä ajanjaksolta kerätystä datasta päätelmä on tehty.
 3. Asiakirjan, joka dokumentoi THL:n käsityksen em. tilaston taustalla olleesta tartunnanlähteen päättelyyn käytetystä menetelmästä, eli THL:n käsityksen siitä, millä tavoin tartunta on tilastoitu varhaiskasvatuksessa tai koulussa tapahtuneeksi tai muualla tapahtuneeksi.
 4. Katson, että tämän viestin ensimmäisessä kappaleessa mainitun asiakirjan julkaisu Opetus- ja kulttuuriministeriön sivustolla on osoitus asian valmistumisesta em. lain 6 §:n tarkoittamalla tavalla.

  Katson, että pyyntöön tulee vastata maksuttomasti em. lain 34 §:n 1 momentin kohdan 3 perusteella.

  Henri Sivonen

11. marraskuuta 2021 sain otsikolla ”Vastaus tietopyyntöön THL/5615/3.10.00/2021” seuraavan vastauksen:

Kiitos yhteydenotostasi,

Virke perustuu kouluseurannasta saatuun seurantadataan. Rekistereiden sisältö ei ole julkista, joten lähdemateriaalia ei voida lähettää. Asiakirjaa laadittaessa ei ole syntynyt muita asiakirjoja. Julkisuuslain 3 luvun mukainen oikeus saada tietoja kohdistuu vain viranomaisen asiakirjoihin merkittyihin tietoihin – viranomaisen ei tarvitse tietopyyntöön vastatessaan lähtökohtaisesti tuottaa uusia asiakirjoja.

Ystävällisin terveisin
THL Kirjaamo

Vastasin seuraavana päivänä näin:

Hei,

Pyydän asiasta THL/5615/3.10.00/2021 valituskelpoisen päätöksen.

Pyydän, että harkinnan dokumentoivan asiakirjan olemassaolemattomuuden lisäksi päätöksessä otetaan ekplisiittisesti kantaa seuraaviin asioihin:

 1. Asiakirjapyynnössäni pyysin tilastoa sellaisessa muodossa, josta käy ilmi, miltä ajanjaksolta kerätystä datasta päätelmä on tehty. Katsooko THL, että jopa ajanjakson kertominen olisi sellainen uuden asiakirjan tuottaminen, josta THL kieltäytyy?
 2. Sivu https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koulujen-koronavirustartunnat (jonka tarkastelujakso päättyy ennen kuluvaa lukukautta) osoittaa, ettei THL pidä rekistereistä laskettuja lukumääriä, joissa ei näy henkilöjä yksilöiviä tietoja, salattavana. Eikö THL ole luonut haltuunsa viranomaisen asiakirjan määritelmän täyttävää asiakirjaa, jossa olisi viitattua sivua vastaava yhteenveto rekisteridatasta siltä ajanjaksolta, jolta kerättyä dataa on käytetty asiakirjapyynnössäni lainatun virkkeen taustalla?
 3. Asiakirjapyynnössäni pyysin myös ”Asiakirjan, joka dokumentoi THL:n käsityksen em. tilaston taustalla olleesta tartunnanlähteen päättelyyn käytetystä menetelmästä, eli THL:n käsityksen siitä, millä tavoin tartunta on tilastoitu varhaiskasvatuksessa tai koulussa tapahtuneeksi tai muualla tapahtuneeksi.” Koska tällainen asiakirja voi olla olemassa itsenäisesti OKM:n kautta julkaistun asiakirjan laadinnasta, vastauksenne, ettei OKM:n kautta julkaistua asiakirjaa laadittaessa syntynyt muita asiakirjoja, ei ota yksiselitteisesti kantaa tällaisen asiakirjan olemassaoloon ja antamatta jättämiseen. Eikö tällaistakaan asiakirjaa ole?

(Aiemmin valituskelpoista päätöstä varten on kysytty kotikuntaani. Se on Helsinki.)

Henri Sivonen

3. joulukuuta mennessä en ole saanut pyytämääni valituskelpoista päätöstä. Päivitän tätä sivua, jos saan päätöksen. Päivitys 26. heinäkuuta 2022: Ks. päivitys alla.

Pyynnön jälkeen tietooni on tullut seuraavaa:

Päivitys 11. joulukuuta 2021: 9. joulukuuta 2021 sain kirjaamosta sähköpostin otsikolla ”Vastaus tietopyyntöönne THL/5615/3.10.00/2021”:

Hei,

pahoittelut viivästyneestä vastauksesta.

Olemme julkaisseet työpaperin lasten ja nuorten koronaepidemiantilanteesta Suomessa syksyllä 2021 (ks. liite).

Ystävällisin terveisin
THL Kirjaamo

Sähköpostin liitteenä oli tuo yllämainittu julkaisu Lasten ja nuorten koronaepidemiatilanne Suomessa syksyllä 2021.

11. joulukuuta 2021 vastasin:

Hei,

Kiitos. Mihin asiakirjapyyntöni kohtaan tai kohtiin THL katsoo tämän asiakirjan vastaavan?

Asiakirjapyyntöni koski 12.10.2021 päivättyä muutosta suositukseen, jonka edellinen versio oli päivätty 5.8.2021. Tässä asiakirjassa nimenomaisesti kerrotaan, ettei sellaista seurantaa, josta asiakirjassa kerrotaan aiemmalta ajalta, voitu jatkaa tuona aikana, joten on vaikea nähdä, miten tämä asiakirja esittäisi perustelun muutokselle suosituksen 5.8.2021 päivätystä versiosta 12.10.2021 päivättyyn versioon.

Asiakirjapyynnössäni pyysin myös ”Asiakirjan, joka dokumentoi THL:n käsityksen em. tilaston taustalla olleesta tartunnanlähteen päättelyyn käytetystä menetelmästä, eli THL:n käsityksen siitä, millä tavoin tartunta on tilastoitu varhaiskasvatuksessa tai koulussa tapahtuneeksi tai muualla tapahtuneeksi.” Lähettämänne asiakirja käsittelee tuota aihetta yhden virkkeen verran (sivun 8 ensimmäisen kappaleen viimeinen virke) varsinaista menetelmää kuvaamatta, joten ei ole selvää, että tämä asiakirja olisi vastaus pyynnön siihenkään kohtaan.

Aiemmin esittämäni pyyntö valituskelpoisesta päätöksestä ja asioista, joihin pyydän ottamaan kantaa päätöksessä, pätee edelleen.

Henri Sivonen

Päivitys 11. joulukuuta 2021 päättyy.

Päivitys 26. heinäkuuta 2022: 11. huhtikuuta 2022 muistutin THL:n kirjaamoa siitä, etten ollut saanut valituskelpoista päätöstä asioissa THL/4906/3.10.00/2021 ja THL/5615/3.10.00/2021. 14. huhtikuuta 2022 THL lähetti minulle valituskelpoisen päätöksen näistä asioista ensimmäisessä eli asiassa THL/4906/3.10.00/2021. Huomasin viestin sähköpostilaatikossani vasta 25. heinäkuuta 2022.

Päätöksessä THL kertoo, ettei sillä ole asiakirjoja, joista kävisi ilmi pyydettyjä tietoja.

Päivitys 26. heinäkuuta 2022 päättyy.

Kommentti

Mielestäni ei ole sopivaa, että linjauksia yhteiskunnallisesti näin tärkeistä asioista tehdään perustelematta kirjallisesti. Kun päällikkövirastossa asiat tulee ratkaista esittelystä, luulisi, että esittelymenettely tuottaisi perusteluasiakirjan, jos esittelymenettelyä olisi käytetty. Erityisesti on melkoinen aukko viranomaisten menettelykokonaisuudessa, että ohjeen, jonka tarkoitus on ohjata hallintopäätöksiä, muutoksia tehdään ilman kirjallisia perusteluja, vaikka hallintopäätökset pitää perustella kirjallisesti.