Mustaa valkoisella

Lähetin opetusministeriön kirjaamoon kirjeen, jonka sisältö oli seuraava (hyperlinkit lisätty):

Asiakirjapyyntö

Hyvä vastaanottaja,

Hallituksen esityksen HE 28/2004 eduskuntakäsittelyssä kulttuuriministeri Tanja Karpela viittasi ministeriössä käytössä olleeseen (oletettavasti EU-komission virkamieheltä saatuun eikä Jukka Liedeksen laatimaan) kirjalliseen materiaaliin implementoitavana olevan EU-direktiivin tulkinnasta.

29.9.2005 ministeri Karpela sanoi eduskunnan pyötäkirjan (http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/ptk_97_2005_ke_p_1.htm) mukaan: ”Tutustukaa tähän direktiiviin tarkasti. Me olemme ministeriössä saaneet aivan kirjallisesti mustaa valkoisella erittäin tarkkaa tietoa siitä, mitä tämä direktiivi tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita. Meillä on tämä ollut käytössä, ja meidän pitää olla hyvin varovaisia siinä, ettemme joutuisi sellaiseen tilanteeseen, että sitten tuomioistuimessa joudumme vastaamaan lainmuutoksista, jotka ovat direktiivin vastaisia.”

4.10.2005 ministeri Karpela sanoi eduskunnan pyötäkirjan (http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/ptk_99_2005_ke_p_1.htm) mukaan: ”Olen niin suuressa valiokunnassa kuin myöskin tässä salissa useampaan otteeseen jo selvittänyt sen, että meillä on opetusministeriössä aivan kirjallista materiaalia siitä, mitä tämä direktiivi tarkoittaa, mitä ei.”

Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) nojalla pyydän kopion tai tulosteen niistä asiakirjoista, joihin ministeri Karpela yllä lainatuissa pöytäkirjan kohdissa viittasi, ja asiakirjojen käännöksistä, jos ministeriössä on ollut käytössä käännöksiä mainitusta asiakirjoista.

Lisäksi pyydän tietoa siitä, lähetettiinkö kyseiset asiakirjat EU-komissiosta ministeriöön pyytämättä vai pyydettiinkö niitä. Mikäli ministeriön edustaja pyysi asiakirjoja ja pyynnöstä on olemassa tallenne, pyydän kopion tai tulosteen ministeriön edustajan komission edustajalle esittämästä pyynnöstä.

Allekirjoitukseni

Henri Sivonen
Osoitteeni

Puh: Puhelinnumeroni

Sain vastauksena seuraavan kirjeen:

5/090/2005

Henri Sivonen
Osoitteeni

Viitaten opetusministeriölle 13.10.2005 saapuneeseen, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin (21.5.1999/621) perustuvaan asiakirjapyyntöönne, lähetetään ohessa Euroopan unionin neuvoston yhteinen kanta (N:o 48/2000), joka koskee direktiiviä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa. Asiakirja on ohessa tulosteena englanniksi ja myös suomeksi.

Asiakirja on opetusministeriön käytössä olevista asiakirjoista tärkein kirjallinen dokumentti lopullisen direktiivin teknisiä suojauksia koskevan artiklan sisällöstä. Asiakirjassa oleva neuvoston perusteluosa osoittaa sen, miten teknisiä suojauksia koskevien säännösten sisältö muuttui ja millaiseksi se muodostui.

Asiakirja on tullut opetusministeriölle Euroopan unionin elimiltä pyytämättä. Se on myös julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä joulukuussa 2000.

Helsingissä lokakuun 21 päivänä 2005

Allekirjoitus

Kristina Hautala-Kajos
Kulttuuriasiainneuvos

Kirje skannattuna (osoitteeni ja lähettäjän allekirjoitus peitetty, koska en ole varma, onko henkilön allekirjoituksen kuvan levittämisellä rajoituksia)

Kirjeen ohessa oli tulosteena suomeksi ja englanniksi sivut 1–22 Euroopan yhteisöjen virallisen lehden numerosta C 344 (päivätty 1.12.2000). (Huom! Direktiivi 2001/29/EY annettiin vasta toukokuussa 2001 eikä teksti ole täsmälleen sama kuin em. asiakirjoissa oleva syyskuun 2000 versio.)

Lähetin seuraavan jatkokysymyksen:

Kristina Hautala-Kajos
Opetusministeriö
PL 29
00023 Valtioneuvosto

Hyvä kulttuuriasiainneuvos Hautala-Kajos,

Kiitos 21.10.2005 päivätystä vastauksestanne (kynällä merkitty tunnus 5/090/2005) asiakirjapyyntööni. Asiakirjana lähetettiin ote 1.12.2000 päivätystä Euroopan yhteisöjen virallisesta lehdestä suomeksi ja englanniksi. Otteessa oli Euroopan unionin neuvoston yhteinen kanta N:o 48/2000, joka koostuu direktiiviin tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa esiversiosta perusteluineen.

Asiakirjapyyntöni ei kuitenkaan koskenut direktiivin ohessa julkaistuja perusteluja.

29.9.2005 ministeri Karpela sanoi eduskunnan pöytäkirjan mukaan: ”Me olemme ministeriössä saaneet aivan kirjallisesti mustaa valkoisella erittäin tarkkaa tietoa siitä, mitä tämä direktiivi tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita.”

4.10.2005 ministeri Karpela sanoi eduskunnan pöytäkirjan mukaan: ”Olen niin suuressa valiokunnassa kuin myöskin tässä salissa useampaan otteeseen jo selvittänyt sen, että meillä on opetusministeriössä aivan kirjallista materiaalia siitä, mitä tämä direktiivi tarkoittaa, mitä ei.”

29.9.2005 kansanedustaja Heidi Hautala sanoi eduskunnan pöytäkirjan mukaan ministerin em. puheenvuoron jälkeen: ”Ministeri Karpela on täällä kertonut, että komissio on käynyt varoittamassa siitä, että tällainen sallivampi tulkinta yksityisestä kopioinnista olisi direktiivin vastainen. Hän äsken keskustelussa viittasi siihen, että on olemassa mustaa valkoisella komission kannasta, ja nyt todella haluan pöytäkirjaan sanoa sen, että mikäli tällainen asiakirja on olemassa, se on aivan ilmeisesti julkinen asiakirja, ja pyydän, että ministeri Karpela toimittaa minulle sen asiakirjan, koska ainoa asiakirja, jonka minä olen nähnyt, on johtaja Jukka Liedeksen syyskuussa suuren valiokunnan pyynnöstä laatima muistio, jossa viitataan komission virkamiehen käyntiin keväällä 2003, jolloin oli tarkasteltu tätä hallituksen ensimmäistä esitystä. Komission virkamies tämän muistion mukaan on suullisessa keskustelussa ilmoittanut, että se on liian salliva yksityisen kopioinnin osalta.”

Näistä puheenvuoroista sain käsityksen, että opetusministeriössä oli käytössä komissiolta saatu kirjallinen asiakirja direktiivin tulkinnasta ja tuo asiakirja oli jokin muu kuin itse direktiivi ja sen ohessa julkaistut perustelut. Tuota asiakirjaa tarkoitin asiakirjapyynnössäni. Direktiivin perusteluthan olivat käytettävissä jo silloin, kun edellistä lakiesitystä samasta direktiivistä laadittiin Lipposen hallituksen aikana, ja olisi perin kummallista, jos ministeri olisi viitannut itse direktiiviin tai sen perusteluihin yllä lainatuissa puheenvuoroissa sanomatta suoraan viittaavansa itse direktiiviin tai sen perusteluihin.

Onko käsitykseni väärä ja direktiivin antamista myöhempää komissiolta saatua kirjallista tulkintaohjetta tai tulkintaa ei ollutkaan? Mikäli käsitykseni ei ole väärä ja tällainen asiakirja ministeriön käytössä HE 28/2004:n valmistelun yhteydessä kuitenkin oli, lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) nojalla pyydän kopion tai tulosteen komissiolta saadusta tulkintaohjeesta tai tulkinnasta ja asiakirjan käännöksistä, jos ministeriössä on ollut käytössä käännöksiä mainitusta asiakirjasta.

Lisäksi pyydän (em. lain nojalla) kopion tai tulosteen kansanedustaja Heidi Hautalan yllä lainatussa puheenvuorossa mainitsemasta johtaja Jukka Liedeksen suurelle valiokunnalle laatimasta muistiosta. (Yritin etsiä sitä www.eduskunta.fi:n arkistosta, mutten löytänyt.)

Helsingissä 28.10.2005

Allekirjoitukseni

Henri Sivonen
Osoitteeni

Sain vastauksena seuraavan kirjeen:

5/090/2005

OPETUSMINISTERIÖ

Päivämäärä
4.11.2005

Henri Sivonen
Osoitteeni

Viitaten 29.10.2005 päivättyyn kirjeeseenne sekä aiemman kirjeenne pohjalta kulttuuriasiainneuvos Hautala-Kajoksen 21.10.2005 lähettämään vastaukseen opetusministeriössä on selvitetty kirjeessänne mainittuja seikkoja.

Eduskunnassa pitämässään puheessa kulttuuriministeri Karpela on viitannut direktiivin sisältöä koskevaan kirjalliseen aineistoon.

Direktiivin muotoutumisen eri vaiheita ja lopullisen direktiivin sisältöä valottavat Euroopan yhteisön eri toimielinten direktiivin valmistelu- ja hyväksyntävaiheen julkiset asiakirjat, kuten komission alkuperäinen ja muutettu direktiiviehdotus sekä Euroopan parlamentin direktiiviehdotuksesta antama lausunto. Keskeisimpiin asiakirjoihin kuuluu lisäksi teille jo aiemmin toimitettu Euroopan unionin neuvoston yhteinen kanta ja erityisesti sen perusteluosuus.

Komissio ei direktiivineuvottelujen kuluessa anna kirjallisia lausuntoja direktiivin tulkinnasta. Komissio ilmaisi näkemyksensä monenkeskisissä keskusteluissa komission johtamissa direktiivillä perustetun kontaktikomitean kokouksissa Brysselissä sekä komission ja jäsenmaiden kahdenkeskisissä neuvotteluissa, joissa tarkasteltiin direktiivin edellyttämiä lainmuutoksia. Kahdenvälisistä keskusteluista tärkein oli keskustelu komission edustajan kanssa Helsingissä 4.6.2003.

Komissio antaa kirjalliset arvionsa direktiivin implementoinnista vasta sen jälkeen, kun kaikki jäsenvaltiot ovat saattaneet kansalliset lainsäädäntötoimensa päätökseen. Näiden arviointien pohjalta käynnistyvät direktiivin rikkomistapauksiin liittyvät menettelyt.

Pyyntönne mukaisesti opetusministeriö toimittaa ohessa kopion johtaja Jukka Liedeksen eduskunnan suurelle valiokunnalle toimittamasta muistiosta, joka on päivätty 16.9.2005.

Allekirjoitus

Ylijohtaja Riitta Kaivosoja

Allekirjoitus

Neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck

Kirje skannattuna (osoitteeni ja allekirjoitukset peitetty, koska en ole varma, onko henkilön allekirjoituksen kuvan levittämisellä rajoituksia)

Kirjeen liittenä oli seuraava muistio:

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE P.M. 16.9.2005

PROVISIONS ON THE PROTECTION OF TECHNOLOGICAL MEASURES IN THE DIRECTIVE 2001/29/EC

Interpretation of the European Commission of the provisions of Article 6 of the Directive and contacts between representatives of the Commission and Finland

1. This memorandum has been written on the basis of the telephone discussions on 17 and 18 September, 2005, between Mr Jörg Reinbothe, Head of Unit in the Directorate Market of the European Commission until Summer 2004, responsible for Copyright and Related Rights in the Commission, and Mr Jukka Liedes, Director, Division of Culture and Media Policy, Ministry of Education and Culture. The Memorandum was made available to Mr. Reinbothe by fax and he has confirmed that its content corresponds to his recollection of the facts.

2. The Directive was adopted on 22 May 2001. On that date the provisions of Article 6.1. on the protection against the circumvention of effective technological measures were already in their final strict form on the table in the Council. Negotiations were still going on the elements of Article 6.4 and some changes were made in the Council meeting in this part of the Article. Finland made a proposal on Article 6.4.4 that was substantially adopted in the final text. The final formulation of Article 6.4 was made in the Coreper after the Council meeting, as decided by the Council.

3. The clear understanding of the Commission and the Member States was in all stages of the negotiations that the provisions of Article 6 do not allow legislation according to which it would be permissible to circumvent the technological measure and make a copy of the protected object.

4. This is also the case concerning Article 6.4.1 and 6.4.2 according to which the Member States shall or may take appropriate measures to ensure that the rightholders make available, to the beneficiaries of certain limitations and exceptions, the means to benefit from the exceptions under certain conditions. The measures would never imply allowing circumvention. The intention was always to have rightholders involved in the decision if and to what extent circumvention would be allowed. As far as private copying is concerned this becomes clear from the wording of provisions of Article 6.4.2. Furthermore, the measures referred to in Article 6.4.1 would not be allowed at all if the rightholders have made possible private copying to the extent necessary.

5. The representatives of the Commission referred frequently to this interpretation of the provisions of Article 6 in contacts with the representatives of Finland in the context of meetings of the Council Working Group and the formal and informal Contact Committee established by the Directive.

6. During the Spring 2003 the representatives of the Commission visited all Member States in order to remind Member Stated on their obligations in the implementation of the Directive. In this context Mr. Reinbothe visited the Ministry of Education on June 4, 2003. Also the provisions of the then elapsed first Finnish Bill of 2002 were considered in the discussions, and at the same time a new Bill was being prepared in Finland. The Commission's position was made clear that circumvention could not be allowed in any case, and especially not in order to make a subsequent reproduction of the protected subject matter. Such implementation would be clearly in violation of the obligations under the Directive. On behalf of the Commission also concerns were expressed about the idea to allow circumvention for the purpose of making the protected material audible and/or visible.

Muistio skannattuna